Premis Cactus 2018

Descobreix noves rutes en
companyia d’un Local Runner.

més informació

Descobreix noves rutes en
companyia d’un Local Cyclist.

més informació
Català
Twinapp

Descobreix noves rutes en
companyia d’un usuari local.

Twinapp és una xarxa social de fàcil ús per compartir la passió per l’esport.

Twinapp facilita el contacte entre esportistes essent un d’ells un “Local” que s’ofereix per a compartir el seu coneixement de les rutes del territori.

Twinapp ofereix la possibilitat de llançar “twins”

Què és un “Twin”?
És un avís de sortida per a la pràctica esportiva des d’un lloc i hora determinat per l’usuari organitzador del “Twin”. Podràs confirmar la teva assistència als diferents “Twins” si així ho desitges, o bé, podràs organitzar els teus propis “Twins”.

Eines al servei de l’usuari

Google Maps facilita la localització i recorregut fins al punt de trobada dels Twins simplement clicant sobre el concepte “Lloc” del Twin. També t’avisa mitjançant notificacions push de nous Twins que siguin del teu interès.

Troba el perfil que busques d’una forma fàcil

Gràcies als filtres pots trobar, d’una formà ràpida i fàcil, el perfil dels companys més adequats per a compartir l’experiència de gaudir de la pràctica de l’esport. Et permet filtrar per nom, zona, gènere, afició i categoria.

Twinapp disposa d’un servei de missatgeria intern i permet introduir valoracions de l’experiència

Twinapp disposa d’un servei de missatgeria propi per poder contactar entre tu i la resta d’usuaris alhora que permet introduir valoracions de l’experiència per compartir-ho amb la resta d’usuaris de Twinapp.

Termes i condicions d’ús de l’aplicació Twinapp

La utilització de l’aplicació comporta l’acceptació dels següents termes i condicions d’ús. L’usuari declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per acceptar aquests Termes i Condicions. Accepta de forma expressa i sense excepcions que l’accés i la utilització de l’aplicació, dels seus serveis i dels continguts, es farà sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

1. Titularitat, serveis i continguts

Aquesta aplicació és titularitat de CHERRYTECH SL, CIF 55303051, domicili C/ Volta, s/n, 17230 Palamós, adreça electrònica info@twinapp.net, inscrita al Registre Mercantil de Girona T 3169, F 155, S 8, H GI 62449, I/A 1.

En descarregar-se l’aplicació l’usuari obté una llicència d’ús no exclusiva, condicionada al compliment de les següents condicions.

L’aplicació ofereix serveis a persones individuals que desitgen realitzar activitats d’oci, esportives i turístiques . No s‘autoritza l’ús per part o a interès de persones jurídiques públiques o privades, ni a persones físiques que actuïn com a comerciants o amb finalitats de lucre. Els serveis que l’aplicació proporciona són:

CherryTech S.L. no es responsabilitza de les pèrdues d’informació motivades per la sostracció, pèrdua o avaria del dispositiu. Podrà modificar en qualsevol moment la configuració, estructura, menús i les condicions del servei, així com suspendre’ls de manera temporal o definitiva.

En cas d’efectuar operacions de manteniment, actualització o millora, els serveis es podran suspendre temporalment i sense necessitat de preavís.

2. Ús responsable

L’usuari ha de fer un ús lícit dels serveis de l’aplicació respectant els drets de propietat intel•lectual sobre l’aplicació i els seus continguts. Garanteix que els usos que en farà respectaran la llei i que en cap cas seran ofensius o contraris al bon nom i imatge de CherryTech S.L o de tercers. L’ús que es pugui fer de l’aplicació serà per compte i risc de l’usuari.

3. Vinculació amb tercers

L'aplicació es troba disponible en les botigues d'aplicacions iTunes i PlayStore. En accedir-hi els tractaments de dades personals, l'ús de cookies o altres recursos es regeixen per les polítiques de privacitat i els termes i condicions d'ús d’aquelles botigues.

Les funcions de localització poden utilitzar els serveis de Google Maps. En utilitzar-ho, els tractaments de dades personals, l'ús de cookies o altres recursos es regeixen per les polítiques de privacitat i condicions de Google.

4. Seguretat i incidències

L’aplicació s'ha desenvolupat donant compliment a les pautes que figuren en el document Smartphone Secure Development Guidelines for App Developers d’ENISA.

5. Baixa en els serveis

L’usuari pot desactivar la recepció de missatges mitjançant el procediment de configuració disponible a Perfil / Configuració / Notificacions.

Per causar baixa total en el servei n'hi ha prou amb desinstal•lar l'aplicació del terminal mòbil. Les dades generades al servidor es conservaran per un període de fins a sis mesos d’inactivitat. Superat aquest termini es procedirà a la seva supressió.

CHERRYTECH SL es reserva el dret a donar de baixa als usuaris que no compleixin amb les presents condicions.

6. Tractament de dades personals

Amb la finalitat de facilitar l'adequat funcionament de l'aplicació i la prestació dels serveis que ofereix es requereix tractar dades dels usuaris. La utilització de l’aplicació comporta donar el consentiment al tractament de les dades personals en els termes i amb l’abast que s’indica seguidament. Les dades aportades per l’usuari seran tractades per CherryTech S.L a fi i efecte de prestar els serveis descrits. La pròpia aplicació permet a l’usuari modificar les seves dades personals. L’usuari respon de la veracitat de les dades que pugui introduir. Per a l’exercici dels drets reconeguts per la normativa de protecció de dades els usuaris de l’aplicació poden adreçar-se a CherryTech S.L per qualsevol mitjà. L'aplicació no utilitza cookies.